Statuten en Huishoudelijk Reglement

 

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN

TENNISCLUB ‘ROOMBURG’

 

Naam, oprichtingsdatum en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Tennisclub “Roomburg” en is opgericht op vijfentwintig maart negentienhonderdvijfenvijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Zetel

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Leiden.

 

Doel

Artikel 3

1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

    a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;

    b. het vormen van een band tussen haar leden;

    c. het maken van propaganda voor het tennisspel;

    d. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke

        Nederlandse Lawn Tennis Bond ( hierna ook te noemen: K.N.L.T.B. );

    e. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil

        van de leden van de vereniging;

    f. het uitschrijven van- en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen

       aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;

    g. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;

    h. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;

    i.  al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoudelijk

        reglement.

 

Leden

Artikel 4

1. De Vereniging kent:

    a. seniorleden;

    b. ereleden;

    c. leden van verdiensten;

    d. juniorleden;

    e. ondersteunende leden.

2. Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste  januari van het

    verenigingsjaar de zeventien jarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of

    beoefend hebben.

3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en

    leden van verdiensten zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en

    die tot erelid danwel lid van verdiensten zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen

    met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.  Ereleden en leden

    van verdiensten hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan

    seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.

4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de  

    zeventien jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend

    hebben.

5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben

    verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

 

 

6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens

    dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid

    hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 – overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en

    deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd.

    Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

 

 

Aanmelding en toelating

Artikel 5

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris ledenadministratie

    van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk

    Reglement.

    Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de

    wettelijk vertegenwoordiger van deze minderjarige.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.

    Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk binnen zes weken nadat het aanvraagformulier is binnen-

    gekomen aan de aanvrager/aanvraagster medegedeeld.

3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot

    toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig

    uitgebrachte stemmen.

4. Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen kunnen geen lid van de vereniging zijn.

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

    a. door het overlijden van het lid;

    b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris ledenadministratie;

    c. door opzegging door de vereniging;

        deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de  vereisten die door de

        statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging

        niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest, alsook wanneer redelijker-

        wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

    d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering,

        genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, 

        wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de

        vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het

    verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2. van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het

    vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van

    de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van

    de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen

    een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene

    vergadering.

    Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

    Gedurende de beroepstermijn  en hangende het beroep is het lid geschorst.   

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele

    verenigingsjaar verschuldigd.

8. In de gevallen genoemd in lid 1. onder a., c. en d. van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

 

 

 

 

 

Schorsing

Artikel 7

1. Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die

    zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van

    de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft,

    kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.

    Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te

    doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch een

    geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld

    en is bevoegd daarin het woord te voeren.

3. Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

 

Contributie

Artikel 8

1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene

    vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.

2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden – ondersteunende leden, ereleden

    en leden verdiensten daaronder niet begrepen – een entreegeld moeten betalen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts

    bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen

    van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.

4. Naast de in lid 1. van dit artikel genoemde contributie betalen senior- en juniorleden en betalen ereleden

    en leden van verdiensten de K.N.L.T.B. contributie, welke door de vereniging aan de K.N.L.T. wordt

    afgedragen.

 

Bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf waaronder een voorzitter,

    een secretaris en een penningmeester.

2. Bestuursleden worden gekozen voor de duur van drie jaar en benoemd door de algemene vergadering

    uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde  kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn

    alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdiensten.

    Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen

    van de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties

    worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk

    Reglement geregeld.

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.

    Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer

    het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

6. Bij een vacature in het bestuur benoemd de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd

    college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal

    vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van

    één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin

    wordt voorzien in de ontstane vacature(s).

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris

    worden vastgesteld en ondertekend.

10.Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als

     adviseurs worden toegevoegd.

 

 

 

Taak en Bevoegdheden van het Bestuur

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

    Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging, zulks wat betreft de handelingen

    genoemd in artikel 10, lid 3 met inachtneming van het daar bepaalde.

    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, de

    voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:

    a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

    b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:

    a. het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding  en/of bezwaring

        van registergoederen;

    b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

        verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde

        verbindt;

    c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis óf onbepaald is óf een bij

        Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, óf waardoor  de vereniging voor langer dan

        één jaar gebonden wordt;

    d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;

    e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is

        het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

    f. het aangaan van dadingen:

    g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering

        van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen

        uitstel kunnen lijden.

    Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub. a. en b.

    bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden danwel door derden tegen de vereniging wél

    een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering,

    wat betreft de sub.c tot en met g. bedoelde rechtshandelingen, géén beroep gedaan kan worden.

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden, binnen de grens van zijn bevoegdheden een

    of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdiensten één of  meer commissies

    instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene

    vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.

6. Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

  

Rekening en Verantwoording

Artikel 11

1. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden,

    dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering – de jaarvergadering - gehouden

    en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat

    van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beheer.

    De balans en staat van baten en lasten worden ondertekend door alle bestuurders;

    ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen

    melding gemaakt. Vindt bedoelde algemene vergadering niet plaats binnen zes maanden na afloop van

    het boekjaar, dan kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte nakoming van de vorenom-

    schreven verplichtingen vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar midden een commissie van tenminste twee personen

    die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoor-

    ding van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

    Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het

    Huishoudelijk Reglement.

 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan

    de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de

    commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te

    vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch

    slechts door benoeming van een andere commissie.

 

Algemene Vergaderingen

Artikel 12

1. Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden  toe, die

    niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11. lid 3. komen onder meer aan de orde:

    a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;

    b. het jaarverslag, als bedoeld in art. 11 lid 3;

    c. het verslag door de commissie, als bedoeld in art. 11. lid 4.;

    d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in art. 11. lid 3.;

    e. de benoeming van de in art. 11. genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

    f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;

    g. de begroting van het volgende verenigingsjaar;

    h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;

    i. de verkiezing van de andere bestuursleden;

    j. de verkiezing van commissies;

    k. voorstellen van de zijde van het bestuur;

    l. voorstelen, ingediend door tenminste vijf leden;

    m. wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls

    het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten verplicht is.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde

    leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan

    vier weken na indiening van het verzoek.

    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot

    die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig  artikel 13. of bij advertentie in tenminste

    één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 13

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

    De datum van de algemene vergadering wordt minimaal drie weken van tevoren bekend gemaakt, via

    het clubblad, een digitale nieuwsbrief, een apart rondschrijven of per e-mail.

2. Tenminste twee weken voor de datum van de vergadering wordt de agenda voor die vergadering,

    waaronder begrepen de eventuele kandidaatstelling(en) voor het bestuur, aan de leden bekend gemaakt,

    via het clubblad, een digitale nieuwsbrief, de website of per e-mail, zulks met inachtneming van de

    artikelen 17 en 18.

 

Toegang en Stemrecht

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

    Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 -

    geschorste leden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1. bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdiensten van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één

    stem.

4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

 

 

 

Voorzitterschap – Notulen

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.

    Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het

    bestuur aan te wijzen, op.

    Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de  vergadering zelve in haar

    leiding.

2. Van het verhandelde in elke vergadering alsmede van alle besluiten die ter vergadering genomen zijn,

    worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden.

    Deze notulen en de lijst van besluiten worden binnen zes weken na de vergadering in  het clubblad of

    op de website gepubliceerd, danwel aan de leden toegezonden per e-mail, een digitale nieuwsbrief of

    afzonderlijk schrijven.

3. De notulen worden in eerstvolgende algemene ledenvergadering besproken en na  goedkeuring van de

    algemene ledenvergadering door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend.

    Zij, die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in art. 12. lid 4. kunnen notarieel  proces verbaal van het

    verhandelde doen opmaken.

 

Besluitvorming

Artikel 16

1. De voorzitter vat aan het slot van de vergadering vóór de rondvraag de inhoud van de genomen besluiten

    samen. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming

    is beslissend.

2. Wordt echter onmiddellijk na de samenvatting van de inhoud van de genomen besluiten de juistheid

    ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien

    de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige

    dit verlangt.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering

    genomen met meerderheid van stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming

    plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij

    één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen

    staken. Bij gemelde herstemmingen ( waaronder niet is begrepen de tweede stemming ) wordt telkens

    gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de

    persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die

    voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt   

    door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen

    meer kunnen worden uitgebracht.

    Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is

    gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel

    verworpen.

7. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een

    schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.

    Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk.

    Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

    Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke

    stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met

    voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen

    mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel

    tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de

    voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van

    vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

   

 

Statutenwijziging

Artikel 17

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een algemene vergadering

    waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden

    voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging

    hebben gedaan, moeten de leden tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering een afschrift van

    dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, hebben doen toekomen, via het

    clubblad, een digitale nieuwsbrief, per e-mail of een apart rondschrijven.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden  besloten met een meer-

    heid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

    a. het bestuur van de K.N.L.T.B. door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te

        kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit en

    b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig

    voorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door

    de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

 

Ontbinding en Vereffening

Artikel 18

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de

    leden 1., 2., 3 en 4.a. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het  bestuur, tenzij bij het

    besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die tentijde van het besluit tot ontbinding lid waren,

    als bedoeld in artikel 4. lid 1.a. en 1.d. van de statuten. Ieder van deze leden ontvangt een gelijk deel.

    Bij besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering echter ook een andere bestemming aan het

    batig saldo worden gegeven

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen

     nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van

     kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden

     toegevoegd de woorden : “in liquidatie”.

5. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van

    de vereffening.

 

(Huishoudelijk) Reglement

Artikel 19

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement als ook andere reglement(en) vaststellen.

2. Een (huishoudelijk ) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht

    bevat, noch met de statuten.

 

 

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van de Tennisclub “TC Roomburg”

 

Aanmeldingsformulier

Artikel 1

Zij of hij, die lid wenst te worden, dient hiertoe een op de website van de vereniging gepubliceerd formulier volledig in te vullen - 1 exemplaar per persoon - en dit via de website te versturen. Zodra men geïnformeerd is dat men lid kan worden, dient men zo spoedig mogelijk een pasfoto te sturen naar de ledenadministratie.

 

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 2

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de aanwijzingen van het bestuur.

Artikel 3

De leden zijn verplicht veranderingen ten aanzien van naam, adres, telefoon, mobiele telefoon, mailadres en bankrekeningnummer ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.

Zij zijn tevens verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer zodat, op basis van een afgegeven machtiging, automatische incasso kan plaatsvinden van de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld. De automatische incasso zal plaatvinden tussen eind februari en eind maart van het desbetreffende verenigingsjaar.

De leden die de contributie nog afdragen via overschrijving, dienen dit te voldoen vóór 1 februari van het desbetreffende verenigingsjaar. 

Artikel 4

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten ( geen bestuurs- en commissievergaderingen ), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 5

Van schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap moet door de secretaris aan het betrokken lid bij aangetekende brief mededeling worden gedaan. Indien dit een juniorlid betreft wordt tevens mededeling gedaan aan de wettelijke vertegenwoordiger van dit lid.

Artikel 6

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendom van de leden of derden, noch voor enig lichamelijk letsel hem of haar overkomen tijdens zijn of haar verblijf op het park.

 

Vergaderingen

Artikel 7

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wensen.

De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en oefent toezicht uit op de vervulling van de taak van de andere bestuursleden.

Artikel 8.1

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen d.m.v. een convocatie schriftelijke ofwel via email aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen voor de datum der vergadering.

Indien aan een verzoek als bedoeld in art. 7 binnen zeven dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen veertien dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft van het aantal bestuurders aanwezig is.

Artikel 8.2.

Bestuursbesluiten worden, zonodig, ter kennis van de leden gebracht door bekendmaking op het mededelingenbord in het clubgebouw, of door publicatie in het clubblad, digitale nieuwsbrief of per email.

Artikel 9

Kandidaatstelling voor een door de algemene ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering.

 

Artikel 10

Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen- of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 11

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste vier weken voor verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 12

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door minstens vier andere leden.

 

Commissies

Artikel 13

De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten –   kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 14

De commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.

Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 15

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar een technische commissie gekozen  (hierna aangeduid als T.C. ), bestaande uit een oneven aantal leden.

Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 16

De werkzaamheden van de T.C. bestaan uit:

a. het indelen van de competitieteams

b. het regelen en verzorgen van de competitie

Artikel 17

Tot de commissies van bijstand worden o.a. gerekend sponsorcommissie, de Open Leidse Kampioenschappencommissie,  de jeugdcommissie, het jeugdbestuur, de laddercommissie, de redactiecommissie, de evenementencommissie, de parktoernooicommissie, de onderhoudscommissie

Een bestuurslid kan qualitate qua deel uitmaken van deze commissies.

Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

Artikel 18

De commissies van bijstand handelen overeenkomstig de richtlijnen van het bestuur.

 

 

 

Artikel 19

Commissievergaderingen worden gehouden zo vaak dit door tenminste de helft van het aantal commissieleden of door de voorzitter van de commissie nodig wordt geoordeeld.

De commissie brengt regelmatig schriftelijk of mondeling aan het bestuur verslag uit van haar activiteiten.

Besluitvorming

Artikel 20

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 21

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco-stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 22

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van de ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

 

Bestuur

Artikel 23

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem;

Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden zo mogelijk twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van de toetreding als zodanig.

Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar, zulks met inachtneming van artikel 9, leden 3 en 5, van de Statuten.

Artikel 24

De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Artikel 25

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 26

De secretaris is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met:

a. het toezicht op de inkomende en uitgaande correspondentie;

b. het voeren van correspondentie en het tekenen van alle van de vereniging uitgaande

    correspondentie, tenzij het bestuur een andere regeling heeft getroffen.

c. het bijhouden der notulen, welke na goedkeuring door de ledenvergadering door haar/hem en de

    voorzitter worden ondertekend;

d. het opstellen en uitbrengen van het jaarverslag.

 

 

 

Artikel 27

De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het bestuur speciaal belast met:

a. het beheer van de verenigingsgelden;

b. het toezicht op de aanwending van de verenigingsgelden;

c. het opstellen en uitbrengen van het financieel verslag en de begroting.

 Artikel 28

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid,

kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 29

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op € 7.500,--

per verplichting.

 

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 30

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;

b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c. de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daar niet in te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Slotbepalingen

Artikel 31

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. Statuten en dit reglement worden op de website gepubliceerd.

Artikel 32

Dit Huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd op een algemene vergadering, indien tenminste twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen voor wijziging heeft gestemd.

Artikel 33

In voorkomende gevallen, waarin statuten noch dit reglement voorzien, beslist het bestuur.

 

Artikel 34

Aldus, vastgesteld door de algemene vergadering op     10 januari  2012

 

 

 

 

 

Joost Bernsen                          Wim Hendriks                                       Dauphine Slokker

Voorzitter                                 penningmeester                                    secretaris