Return digitaal

Return 27, januari 2015

 

 LogoIntersport

Beste Roomburg'ers,

In de eerste plaats natuurlijk juliie allen het allerbeste voor dit nieuwe jaar gewenst op alle levensterreinen maar ook op tennisgebied. Hopelijk was jullie jaarwisseling plezierig. 

In deze Return alleen een belangrijke bestuursmededeling:

UITNODIGING tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING over  2014 van TC ROOMBURG op zondag 11 JANUARI 2015, 15.00 uur, in het Clubhuis, Daarna is het ijd voor de
NIEUWJAARSBORREL.

Voorlopige Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agendapunten

 2. Notulen Algemene Ledenvergadering over 2013 d.d. 12 januari 2014 

 3. Ingekomen stukken

 4. Bestuursmededelingen 

 5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2014

 6. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2014

 7. Verslag van de kascommissie over het jaar 2014

 8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2015

 9. Begroting, contributie en entreegelden voor 2015

10. Mededelingen van de commissievoorzitters, bij dit punt zal de voorzitter u bijpraten

 over de eventuele verzelfstandiging en verhuizing

11. Bestuursverkiezing * 

12. Benoeming commissies van bijstand.

13. Beleidsplan*, deze kunt u vooraf lezen op de site

14. Samenvatting genomen besluiten

15. Décharge bestuur

16. Rondvraag

17. Sluiting

ad 5 wordt ter vergadering uitgereikt

ad 6 wordt ter vergadering uitgereikt

ad 8 de kascommissie voor 2014 bestond uit mw. M. Moens, dhr. H. Smittenaar sr. en 

 dhr. P. de Clercq 

 Mw. Moens en dhr. De Clercq zijn reglementair aftredend, benoeming nieuwe kascommissie

*ad 11 Er zijn geen bestuursleden reglementair aftredend.

*ad 13 Er is dit jaar een nieuw beleidsplan geschreven, graag willen wij dit met u bespreken en 

 daarna vastleggen.

 

Manfred Marang en Dauphine Slokker

Voorzitter en secretaris

Kandidaatstelling bestuur:

“Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot twee weken voor de vergadering op de wijze als bepaald in 

artikel 9 van het “Huishoudelijk Reglement” ( zie website ).

Correspondentie n.a.v. deze agenda graag naar secretaris@tcroomburg.nl

De Nieuwjaarsborrel zal rond 16.30 uur beginnen.

LogoBunnig

LogoHansBakker

LogoVeldman

LogoRemax

LogoSalondelaTete

LogoExtraVert

 

LogoIntersport

LogoBunnig

LogoHansBakker

LogoVeldman

LogoRemax

LogoSalondelaTete

LogoExtraVert


 

 

« Terug