Nieuws

Uitnodiging en Agenda digitale ALV: 14 februari 2021 UPDATE: om 16:30

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE (DIGITALE) ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER HET JAAR 2020 VAN TC ROOMBURG OP zondag 14 februari 2021

 

Hierbij nodigt het bestuur van TC Roomburg je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die dit jaar volledige digitaal wordt gehouden op zondag 14 februari, aanvang 16:30 uur via videoconferencing. De aanmelding voor de online ALV is mogelijk tot 13-02-2021 18.00 uur door een email te sturen naar secretaris@tcroomburg.nl. Na de aanmelding ontvang de dag voor de vergadering je een link voor deelname. Let op: ieder dient zich persoonlijk aan te melden met eigen mailadres, 2 personen via 1 mailadres is niet mogelijk ivm stemmen. Eventuele vragen kun je tot 11-02-2021 aanleveren via secretaris@tcroomburg.nl.  Naast de vaste agendapunten staan wij komende ALV ook stil bij alle ontwikkelingen rond het tennispark en de wijk. Zoals in een vorige ALV besloten, delen wij de documenten, zoals agenda, notulen, financiële stukken enz. niet meer in print. De stukken staan op het besloten gedeelte van de site, zodat je ze indien gewenst zelf kunt afdrukken.

 

Lees meer over de agenda inclusief de zaken die het bestuur aan de ALV voorlegt: 

EDIT (31-01-2021): toegevoegd voorgestelde (her)benoemingen bestuur

EDIT 2 (12-02-2021): STARTTIJD verzet naar 16:30

Agenda

 

1.       Opening en vaststellen van de agendapunten

2.       Notulen Algemene Ledenvergadering over 2019 d.d. 12 januari 2020

3.       Ingekomen stukken

4.       Bestuursmededelingen

5.       Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2020

6.       Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2020

7.       Verslag van de kascommissie over het jaar 2020

8.       Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2021

9.       Begroting, contributie en entreegelden voor 2021

10.     Mededelingen van de commissievoorzitters

11.     Bestuursverkiezing
- Het Bestuur vraagt de ALV, 
akkoord te gaan met de herbenoeming van:
- John Doove (voorzitter, lid DB)

- Astrid Verheule (secretaris, lid DB)

- Heidy Aartman 

Akkoord te gaan met de benoeming van Wouter Swager als penningmeester (lid DB) in het bestuur:
Waarbij de portefeullie financiele zaken samen wordt uitgevoerd met Soheil Babakan

 

12.       Benoeming commissies van bijstand

 

13.       Voorstel haalbaarheid jaarrond tennis bij TC Roomburg

Het bestuur vraagt op basis van een presentatie de ALV een fiat om verder onderzoek te doen naar het vervangen van een deel van de banen voor jaarraond tennis. De beslissing zelf valt hier niet. Dat wordt tzt na eventueel verder onderzoek nog aan de leden voorgelegd. Het onderliggend document is hier in te zien (na inloggen).

 

14.       Roomburgpark; stand van zaken

15.       Samenvatting genomen besluiten

16.       Décharge bestuur

17.       Rondvraag

18.       Sluiting

 

ad 2     Deze notulen zijn te lezen op www.tcroomburg.nl

ad 5     Deze zijn t.z.t. te lezen op www.tcroomburg.nl

ad 8     De kascommissie voor 2020 bestond uit de heren

             Erik van de Laak en Gerrit Nieuwenhuijs en de heer Manfred Marang als plv. lid

 

 

John Doove                                                    Astrid Verheule

Voorzitter                                                        Secretaris

 

Kandidaatstelling bestuur:

“Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot 2 weken voor de vergadering op de wijze als bepaald in artikel 9 van het “Huishoudelijk Reglement” ( zie website ).

Correspondentie n.a.v. deze agenda graag naar secretaris@tcroomburg.nl

« Terug

» Nieuws archief