Algemene Ledenvergadering over 2018 ( 12 januari 2019 )

 

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER HET JAAR 2018 VAN TC ROOMBURG OP zaterdag 12 JANUARI 2019, TEVENS HIERNA TE HOUDEN DE JAARLIJKSE NIEUWJAARSBORREL met tussendoor de Grote Roomburgquiz (neem je smartphone mee)

Hierbij nodigt het bestuur van TC Roomburg u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op zaterdag 12 januari 2019, aanvang 14.30 uur in het clubhuis.

Naast de vaste agendapunten zullen wij komende ALV stilstaan bij alle ontwikkelingen rond de tennissport en de wijk. 
  
Zoals in een vorige ALV besloten, zullen wij de documenten, zoals agenda, notulen, financiële stukken enz. niet meer in grote getale voor de aanwezigen geprint in het clubhuis aanbieden. De stukken staan op het besloten gedeelte van de site, zodat u ze indien gewenst zelf kunt afdrukken. Van het financiële verslag zullen enkele exemplaren ter inzage liggen.

Voorlopige Agenda
  1.     Opening en vaststellen van de agendapunten
  2.     Notulen Algemene Ledenvergadering over 2017 d.d. 14 januari 2018 
  3.     Ingekomen stukken
  4.     Bestuursmededelingen, o.a.
             a. verzelfstandiging en Leidse tennissamenwerking
             b. toekomstplannen van het park en de wijk 
  5.    Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018 
  6.    Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2018, klik hier.
  7.    Verslag van de kascommissie over het jaar 2018
  8.    Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2019
  9.    Begroting, contributie en entreegelden voor 2019
10.    Mededelingen van de commissievoorzitters
11.        Bestuursverkiezing * 
12.    Benoeming commissies van bijstand, 
13.        Samenvatting genomen besluiten
14.    Décharge bestuur
15.    Rondvraag
16.        Sluiting


ad 2      Deze notulen zijn te lezen op www.tcroomburg.nl
ad 5      Deze zijn t.z.t. te lezen op www.tcroomburg.nl
ad 6      Staan hier op besloten deel van de site, in clubhuis zullen enkele exemplaren liggen ter
             inzage
ad 8      De kascommissie voor 2018 bestond uit de heren Frits Quadekker en
             Frank Lange en Gerrit Nieuwenhuijs als plv. lid 
Ad.12 De heer Sjoerd Jenninga heeft te kennen af te treden als bestuurslid Technische zaken 
wij verheugen ons u te kunnen mededelen dat de heer Thomas Quadekker zich beschikbaar heeft gesteld, uiteraard onder voorbehoud goedkeuring van de vergadering. 


John Doove                     Astrid verheule
 Voorzitter                        Secretaris

 

Kandidaatstelling bestuur:
“Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot 2 weken voor de vergadering op de wijze als bepaald in artikel 9 van het “Huishoudelijk Reglement” (zie website).
Correspondentie n.a.v. deze agenda graag naar secretaris@tcroomburg.nl


De Nieuwjaarsborrel met als intermezzo de Grote Roomburgquiz zal, na afloop van de ALV, rond 16.00 uur beginnen.