Algemene Ledenvergadering over 2017 ( 14 januari 2018 ), voorlopige agenda

 

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER HET JAAR 2017 VAN TC ROOMBURG OP ZONDAG 14 JANUARI 2018, TEVENS HIERNA TE HOUDEN DE JAARLIJKSE NIEUWJAARSBORREL

Hierbij nodigt het bestuur van TC Roomburg u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op zondag 14 januari 2018, aanvang 14.30 uur in het clubhuis.

Naast de vaste agendapunten zullen wij komende ALV uitgebreid stilstaan bij alle politieke ontwikkelingen rond de tennissport en in de wijk. Tijdens dit onderwerp zal Bas Pieterse - naast lid van onze tennisclub ook een van de initiatiefnemers van het plan -  om de twee grote sportverenigingen in Roomburgpark te integreren in een zogenaamd Third Place, uitleg geven over het idee en de huidige status ervan.

Zoals in een vorige ALV besloten, zullen wij de documenten, zoals agenda, notulen, financiële stukken enz. niet meer voor alle aanwezigen uitgeprint in het clubhuis aanbieden. De stukken staan op het besloten gedeelte van de site, zodat u ze indien gewenst thuis uit kunt printen. Van het financiële verslag zullen enkele exemplaren ter inzage liggen.

Voorlopige Agenda

1. Opening en vaststellen van de agendapunten

2. Notulen Algemene Ledenvergadering over 2016 d.d. 15 januari 2017

3. Ingekomen stukken

4. Bestuursmededelingen, o.a.

a. verzelfstandiging

b. toekomstplannen met het park en de wijk met presentatie van Bas Pieterse

5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2017, klik voor download

6. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2017, klik voor download

7. Verslag van de kascommissie over het jaar 2017, klik voor download

8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2018

9. Begroting, contributie en entreegelden voor 2018

10. Mededelingen van de commissievoorzitters

11. Recreatietennis vs. competitie

12. Bestuursverkiezing*

13. Benoeming commissies van bijstand, klik voor download3. Benoeming commissies van bijstand

14. Samenvatting genomen besluiten

15. Décharge bestuur

16. Rondvraag

17. Sluiting

ad 2.  Deze notulen zijn te lezen op www.tcroomburg.nl

ad 5.  Deze zijn t.z.t. te lezen op www.tcroomburg.nl

ad 6.  Staan t.z.t. op besloten deel van de site, in clubhuis zullen enkele exemplaren liggen ter inzage

ad 8.  De kascommissie voor 2017 bestond uit de heren Remmert de Vries, Frits Quadekker enFrank Lange als plv.lid.

           De heer de Vries is statutair aftredend, de heer Lange gaat deel uitmaken van de commissie en ter vergadering

           zal hopelijk een plv. lid benoemd worden.

ad.12.  Mw. Nicoline Ammerlaan heeft te kennen gegeven af te willen treden.  

           Dhr. Manfred Marang had te kennen gegeven te willen aftreden op de ALV, als er een kandidaat opvolger/ster gevonden zou zijn, wij verheugen ons u te kunnen mededelen

           dat dhr. John Doove zich beschikbaar heeft gesteld als voorzitter, uiteraard onder voorbehoud goedkeuring van de vergadering.

 

 

Manfred Marang                                                         Dauphine Slokker

Voorzitter                                                                    Secretaris

Kandidaatstelling bestuur:

“Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot 2 weken voor de vergadering op de wijze als bepaald in artikel 9 van het “Huishoudelijk Reglement” ( zie website ).

Correspondentie n.a.v. deze agenda graag naar secretaris@tcroomburg.nl

De Nieuwjaarsborrel zal, na afloop van de ALV, rond 16.00 uur beginnen.