Jeugdbeleidsplan

TC Roomburg

Jeugdbeleidsplan

2011 - 2014

 

definitieve versie d.d. 8 Dec 2011

 

 

Namens de Jeugdcommissie,

Erik Poel

 


 

Inleiding

 

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt het bekende gezegde. TC Roomburg heeft circa 350 jeugdleden. Op een totaal aantal leden van zo’n 1250 is dat iets meer dan een kwart. Veel toekomstperspectief dus, mits we als vereniging in staat zijn de jeugd aan ons te blijven binden. Kinderen moeten het leuk vinden om bij TC Roomburg te tennissen en moeten uitdaging vinden in “onze” sport. Maar ook moeten ze het leuk vinden om gewoon naar de club te komen, omdat er een gezellige sfeer is, en er altijd wel wat te doen is.

 

 

TC Roomburg onderkent het belang van de jeugd voor haar vereniging. De jeugd is de pijler waarop een vereniging ook haar toekomst wil veilig stellen. Dit kan alleen door de jeugd volwassen te benaderen en een consistent beleid uit te voeren.

 

Daarnaast gaat de huidige maatschappij niet alleen sneller, de maatschappij wordt ook steeds professioneler. In een professionele omgeving is een professionele aanpak, ook voor verenigingen, een must !

 

TC Roomburg speelt hier op in door haar jeugdbeleid voor de komende jaren een gezicht te geven. Dit doet zij door middel van dit jeugdbeleidsplan. Met dit jeugdbeleidsplan trachten wij helderheid te geven aan leden, jeugdleden en ouders hoe wij de komende jaren met de jeugd aan de slag willen gaan.

 

In dit plan hebben we beschreven wat we ons ten aanzien van de jeugd de komende jaren ten doel stellen. We beschrijven globaal hoe we dat gaan doen, met wie we dat gaan doen, en in welke organisatorische vorm.

 

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding

 

1. Aanleiding – Waarom een jeugdbeleidsplan?

 

2. Doelstellingen

 

3. Beginsituatie

3.1 Leeftijd en speelsterkte

3.2 Huidige activiteiten voor de jeugd

3.3 Organisatie en Overleg

3.4 Huidige selectiebeleid

 

4. Uitvoering

 

 

Bijlage 1 Jaarkalender

 

Bijlage 2 Selectierapport

 

1. Aanleiding

 

In 2011 is in de jeugdcommissie het idee ontstaan om dit jeugdbeleidsplan te schrijven. Enkele redenen hiervoor waren:

 

 • Er zijn geen duidelijke doelstellingen wat we met onze jeugd willen bereiken
 • Er is geen sprake van een consistent jeugdbeleid
 • Er is formeel geen technische jeugdcommissie waardoor er weinig inzicht is in technische beslissingen
 • De leeftijdsopbouw + geslacht kent geen ‘gezonde’ verdeling
 • Het park van TC Roomburg biedt kinderen naast de baan weinig tot geen vermaak

 

 

 1. Doelstellingen

Voor dit beleidsplan hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd die als basis dienen voor de activiteiten die we willen gaan uitvoeren.

 

 

 1. Algemeen

 

A.1. Het creëren van een hechte onderlinge sociale band,  een band met de vereniging en plezier om de baan

 

We willen graag dat kinderen met plezier naar Roomburg komen om te tennissen maar ook om zich te vermaken buiten de baan.

 

A.2. Het creëren van een gezonde leeftijdsverdeling

 

We willen het aantal jeugdleden op een “gezond peil” houden, ook voor de toekomst. Met gezond peil bedoelen we dat minstens een kwart van het totale ledenbestand jeugdspeler is, dat de leeftijdsopbouw een goede verdeling kent en dat een goede doorstroming naar de senioren geborgd is.

 

A.3. Duidelijkheid verschaffen over het Jeugdbeleid

 

We willen dat het Jeugdbeleid transparant is, up to date en voor leden beschikbaar.

 

 1. Recreatief

 

B.1. Het stimuleren van de recreatieve tennissport bij de jeugd van TC Roomburg

 

We willen jeugdleden van 5 tot en met 17 jaar het tennisspel bijbrengen in al zijn facetten: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en sportief. We willen ze faciliteiten aanbieden om op hun eigen niveau zo goed mogelijk te leren tennissen, en plezier te hebben op, maar ook om de baan

 

B.2. Het organiseren van activiteiten voor de jeugd

 

We willen genoeg leuke activiteiten voor de jeugd organiseren zodat ze niet alleen voor trainingen naar de baan komen.

 

 

 

 1. Prestatief

 

C.1. Het stimuleren van de prestatieve tennissport bij de jeugd van TC Roomburg

 

We willen talentvolle spelers specifieke aandacht geven:

 • zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wedstrijdspelers met speelsterkte (4) of hoger, met als doel in de toekomst de hoogste zondagteams te voorzien van “eigen kweek”;
 • omdat een zichtbare vorm van jeugdprestatietennis de club representeert, de tennisjeugd kan stimuleren en aan de club kan binden.

 

 

3. Beginsituatie

 

 

3.1 Leeftijd en speelsterkte

Het aantal jeugdleden per 1 augustus 2011 is 332, 144 meisjes en 188 jongens. De onderstaande grafieken geven een onderverdeling per leeftijd.

 

 

 

3.2 Huidige activiteiten voor de jeugd

 

1. Toernooien

 • Ouder-kind-toernooi
 • Luilak toernooi
 • Mini-3/4-toernooi (open)
 • Jeugdclubkampioenschappen
 • Open Jeugdtoernooi

 

 

2. Competitie

 • Voorjaarscompetitie
 • Najaarscompetitie

 

 

 

3. Overige activiteiten

 • Openingsclinic
 • ABN Amro tennistoernooi (geregeld door Impact)
 • Laddercompetitie
 • Rackettrekken (6 woensdagmiddagen)
 • Jeugdkamp

 

4. Trainingen (zomer en winter)

 • Tenniskidstraining
 • Jeugdtraining
 • Extra training
 • Begeleide competitietraining (niet voor alle teams)

 

 

 

3.3 Organisatie en Overleg

 

1. Jeugdcommissie

De jeugdcommissie, bestaande uit 5 personen, organiseert de competitie, toernooien en activiteiten voor de jeugd gedurende het gehele jaar.

 • Regelt een ‘welkomstmiddag’ voor nieuwe leden
 • Regelt de competitie-jeugdteams (voorjaar & najaar) en de begeleiders
 • Speelt een rol bij de totstandkoming van de selectie en het selectiebeleid
 • Is aanspreekpunt voor het Jeugdbestuur
 • Onderhoudt de contacten met de andere commissies
 • Voert de financiële administratie voor de jeugdactiviteiten uit en legt verantwoording daarover af.

 

2. JC & Trainers

 • is (eind)verantwoordelijk voor selectiebeleid en selectiesamenstelling
 • is (eind)verantwoordelijk voor samenstelling jeugdcompetitieteams

 

3. Trainers

 • Verzorgen de trainingen
 • Stellen trainingsgroepen samen
 • Begeleiden aantal toernooien
 • Organiseren activiteiten
 • Begeleiden zaterdag- en zondagcompetitie

 

Daarnaast is er een “jeugdbestuur”, bestaande uit een aantal jeugdleden, dat fungeert als klankbord vanuit de jeugd, de Jeugdclubkampioenschappen organiseert en op ad-hoc-basis ondersteunende activiteiten verricht.

 

 

3.4 Huidige selectiebeleid

De criteria op basis waarvan jeugdleden worden ingedeeld (of niet) bij de selectie, zijn op dit moment niet helder genoeg beschreven. Er wordt een aantal faciliteiten aan de selectie ter beschikking gesteld, zoals extra trainingen, coaching,

competitiemogelijkheden. Tegenover de faciliteiten staat dat de

selectiespeler ook een aantal verplichtingen aangaat, zoals deelname aan

(jeugd)clubkampioenschappen, minimum aantal open toernooien spelen en aanwezig zijn op alle speeldagen van de competitie. Daarnaast is ook onduidelijk met welk doel het

selectiebeleid is ingericht. Welke doelstellingen worden nagestreefd met deze invulling?

Hierdoor is effectiviteit van beleid en uitvoering ook moeilijk vast te stellen. Zowel op

individueel niveau (de spelers) als op het totaal (de gehele groep).

Ook wordt het selectiebeleid in de uitvoering (bijvoorbeeld de verplichtingen-kant)

inconsequent toegepast.

Ook zijn er vaak onduidelijkheden over de voortgang van de selectie-spelers; boeken ze voldoende progressie en maken ze ook volgend jaar weer deel uit van de selectie? En hoe ‘meet’ je dat?

 

 

4. Uitvoering

 

 

 1. Algemeen

 

A.1. Het creëren van een hechte onderlinge sociale band,  een band met de vereniging en plezier om de baan

 

 

Om de baan

Om invulling te kunnen geven aan het als doelstelling geformuleerde “plezier om de baan” dienen daar ook de condities voor te worden ingevuld. Er moeten faciliteiten zijn voor de kinderen die het leuk maken om op de club te zijn. In ieder geval kan dat door barfaciliteiten (op kinderen gerichte, goedkope consumpties, consumptiekaarten, etc.). Deze zijn momenteel wel geregeld.

 

Daarentegen is het aanbod van spelmaterialen (kaartspellen, bordspelen, spelcomputer?), een tennismuurtje, een of meer tafeltennistafels (binnen/buiten), een jeugdplek, etc. onvoldoende goed voor elkaar.

 

Er zijn op dit moment te weinig faciliteiten voor kinderen buiten de baan om. Het is een ‘must’ dat de volgende zaken snel geregeld worden:

 • Een vast tennismuurtje
 • Een tafeltennistafel (binnen of buiten)
 • Een hoekje met (bord)spellen

 

Deze zaken komen ook uitdrukkelijk naar voren uit een enquête die de Jeugdcie heeft gedaan in okt/nov 2011. Alleen als deze zaken geregeld worden, zullen wij in staat kinderen langer dan alleen voor het tennis aan Roomburg te binden.

 

Een ander aspect wat van belang is voor een hechte onderlinge band, is het ‘team-gevoel’. Zeker voor kinderen die competitie spelen moet er door de teambegeleider (meestal een van de ouders) nadrukkelijk bij worden stil gestaan, dat tennis ook een teamsport is en dat kinderen niet direct na afloop van hun wedstrijd weggaan, terwijl teamgenoten nog staan te spelen.

 

 

Te ondernemen acties:

 

 • Tennismuurtje gaan regelen via gemeente
 • Tafeltennistafel regelen via bestuur
 • Hoekje met bordspellen regelen via bestuur

 

 

A.2. Het creëren van een gezonde leeftijdsverdeling

 

Aannamebeleid en opbouw jeugdbestand

TC Roomburg heeft een wachtlijst, daar staan momenteel 253 jeugdleden op. Het aannamebeleid voor nieuwe jeugdleden luidt als volgt:

 • Uitgangspunt voor het aantal beschikbare jeugdplaatsen is dat het aandeel jeugdleden ten opzichte van het totaal aantal leden gelijk blijft, n.l. ca. een derde;
 • kinderen kunnen lid worden van de vereniging in het jaar waarin ze 5 jaar worden;
 • indien sprake is van een wachtlijst vindt inschrijving over het algemeen plaats op volgorde van aanmelding, maar wordt wel meegewogen dat een evenwichtige leeftijdsopbouw blijft bestaan.
 • Spelers met een hoge speel-sterkte kunnen voorrang krijgen, dit is echter alleen in overleg met de jeugdcommissie.

 

Te ondernemen acties:

 

 • Nauw contact houden met de Ledenadministratie
 • Leeftijdsgrens verlagen naar 5 jaar

 

A.3. Duidelijkheid verschaffen over het Jeugdbeleid

 

Onderhoud beleidsplan

Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan onze activiteiten in de komende jaren. Het zal indien nodig periodiek worden bijgesteld op basis van de ontwikkelingen.

 

Te ondernemen acties:

 

 • Dit Jeugdbeleidsplan afmaken en ‘ter info’ laten zien aan het Bestuur
 • Dit plan afstemmen met de trainers
 • Delen met de ouders middels een mail en plaatsen op de website

 

 1. Recreatief

 

B.1. Het stimuleren van de recreatieve tennissport bij de jeugd van TC Roomburg

 

Recreatieve activiteiten

Recreatief tennis is de basis voor de “brede” jeugd. Door het jaar heen wordt een aantal activiteiten georganiseerd om de jeugdleden naar de tennisbaan te “lokken”, ze recreatief te laten tennissen, plezier te laten hebben en ze in contact te brengen met andere kinderen. Daarmee ontstaat de basis voor “spontaan” tennis met elkaar, en een regelmatig bezoek aan de club.

 

Training

Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er snel af.  Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training en daarom neemt training een belangrijke plaats in. De club heeft een meerjarig contract met een goede tennisschool (Impact), die in samenspraak met de club een passend en gevarieerd trainingsprogramma aanbiedt, op alle speelniveaus, zowel in de zomer als in de winter.

 

Voor de start van het seizoen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de training. Normaalgesproken is die training een keer per week. De samenstelling van de trainingsgroepen wordt bepaald door de trainers. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met opgegeven wensen voor wat betreft dagen, tijden en spelerscombinaties (dat laatste echter alleen als het niveau vergelijkbaar is). Aan de trainingen zijn wel kosten verbonden, die door de tennisschool bij de ouders in rekening worden gebracht. De prijsstelling is door de club afgesproken in het meerjarige contract met de school. 

 

De faciliteiten om te trainen zijn dus uitgebreid aanwezig en trainen wordt gestimuleerd. Het blijft echter de keuze voor de kinderen en de ouders om daar al dan niet gebruik van te maken.

 

Tenniskids

Om een duidelijke opbouw in de trainingen te hebben voor kinderen, is besloten te gaan werken voor het door de KNLTB geintroduceerde Tenniskids (www.tenniskids.nl).

De ontwikkeling van kinderen is een belangrijk uitgangspunt binnen Tenniskids.

 

Als kinderen motorisch, psychisch en fysiek klaar zijn om dingen te leren worden de juiste impulsen gegeven. Binnen Tenniskids wordt gebruik gemaakt van een stappenplan. Dit stappenplan helpt om de juiste zaken op het juiste moment aan te bieden.

Kids moeten continu worden uitgedaagd. Te moeilijk en te makkelijk zijn twee dingen die dodelijk zijn voor voor de uitdaging van kids. Het gevoel krijgen dat je beter wordt als je je best doet en dat je dingen leert zorgt voor succesbeleving. Eén van de dingen die helpen bij het inzichtelijk maken van de vooruitgang is het gebruik van de stickerboekjes. In de stickerboekjes is de ontwikkeling van een tennisspeler verdeeld in kleine stappen. Ook het gebruik van kleinere banen en zachtere ballen zorgt ervoor dat kids succes kunnen hebben met tennis. Tenniskids betekent een verandering in de tenniscultuur voor kids t/m 10 jaar in Nederland.

 

Competitie

Een groot aantal kinderen (zo’n 80) speelt in de periode april tot en met juni voorjaarscompetitie. Competitie spelen kan in principe op elk niveau. De woensdagmiddagcompetitie is bedoeld voor de recreatiespelers, de zaterdag- en zondagcompetitie zijn bedoeld voor de meer prestatiegerichte tennissers. In het najaar wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de competitie van het volgende seizoen. De samenstelling van de teams wordt bepaald door de jeugdcommissie en de trainers.

 

Ook is er nog, voor een beperkter aantal kinderen, de najaarscompetitie.

 

De teams worden begeleid door een coach (meestal een van de ouders; de dagen worden vaak onderling verdeeld). Bedoeling is dat die niet alleen de administratieve taken voor zijn rekening neemt, maar ook aandacht heeft voor sportief, sociaal gedrag van de teamleden.

 

Te ondernemen acties:

 

De enige te ondernemen actie is:

 • Opzetten en implementeren van Tenniskids

 

B.2. Het organiseren van activiteiten voor de jeugd

 

In ieder geval worden de volgende vaste activiteiten georganiseerd.

 

Dagtoernooien

Er worden verschillende dagtoernooien georganiseerd, die bedoeld zijn als gezelligheidstoernooi. In ieder geval zijn dat het Luilak-toernooi, het mini/driekwart toernooi en Leitensa.

 

Week-toernooi

In augustus wordt het Open Jeugdtoernooi van Roomburg georganiseerd.

 

Ouder-kind-toernooi

De naam zegt het al: voor het ouder-kind-toernooi kunnen combinaties van ouder en kind zich inschrijven. Ook hier staat de gezelligheid voorop. Er wordt gespeeld in twee leeftijdscategorieën.

 

 

De jeugdclubkampioenschappen

Na de voorjaarscompetitie worden de Jeugdclubkampioenschappen georganiseerd. Een onderling toernooi voor alle jeugdleden, in alle leeftijdscategorieën. Het toernooi is zo opgezet dat kinderen in ieder geval meer partijen tennissen. Tijdens het toernooi zouden daarnaast een aantal leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden (clinic, bingo, diverse festiviteiten, etc.) waardoor het veel meer is dan een tennistoernooi alleen.

 

Laddercompetitie

De laddercompetitie moet de kinderen stimuleren om wat vaker initiatief te nemen om wedstrijdjes te spelen tegen andere kinderen. Hierbij gaat het niet alleen om de gezelligheid, maar ook om, ieder op zijn eigen niveau, te proberen een treetje hoger op de ladder te komen. Er zijn ladders voor jongens en meisjes in de verschillende leeftijdscategorieën. De stand van de ladders is te volgen op de site van de club en op het bord in het clubhuis.

 

Jeugdkamp

Jaarlijks wordt er een jeugdkamp georganiseerd door de Jeugdcommissie.

 

Rackettrekken

Periodiek wordt op een bepaalde dag een rackettrek-middag georganiseerd. Deze middagen zijn met name bedoeld om kinderen die niet zo vaak op de baan komen, de gelegenheid te geven dubbelpartijtjes te tennissen met andere kinderen.

 

Te ondernemen acties:

Dit stuk is momenteel goed ontwikkeld en geregeld bij Roomburg. De enige te ondernemen acties zijn:

 • Opzetten laddercompetitie
 • Opzetten racket-trekken

 

 1. Prestatief

 

C.1. Het stimuleren van de prestatieve tennissport bij de jeugd van TC Roomburg

 

 

Jeugdselectiebeleidsplan

Om invulling te geven aan de doelstelling “talentvolle spelers zich te laten ontwikkelen tot goede wedstrijdtennissers”, is een specifiek beleid opgesteld om jeugd te selecteren en vervolgens die geselecteerde jeugd te ontwikkelen en te begeleiden. Vanwege de hoge kosten die hiermee gepaard gaan, wordt deze begeleiding door de vereniging voor een deel gesubsidieerd.

 

 

De criteria waaraan een jeugdlid moet voldoen om geselecteerd te worden zijn:

 • Intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen
 • Plezier in het spelen van wedstrijden en toernooien
 • Technische vaardigheden
 • Tactische vaardigheden
 • Coördinatie vaardigheden
 • Mentale vaardigheden
 • Niveau in relatie tot leeftijd
 • Verhouding keuze tennis en andere sport
 • Balgevoel / handigheid / correctiegevoeligheid
 • Houding en inzet tijdens de training

 

Deze trainingen worden georganiseerd door Bartel Swart in samenspraak met de jeugdcommissie en wordt gesubsidieerd door de vereniging.

 

Aan de jeugdleden die tot deze selectiegroep behoren, wordt een aantal eisen gesteld:

 

 • Deelname aan woensdag-, zaterdag- of zondagcompetitie.
 • Er dient deelgenomen te worden aan minimaal drie (pupillen) of vier (jeugdselectie) officieel goedgekeurde KNLTB toernooien per jaar. Jeugdclubkampioenschap telt hierbij niet mee.
 • Naast de trainingen en wedstrijden gaan wij er van uit dat er veelvuldig vrij gespeeld wordt en gebruik gemaakt wordt van de vele activiteiten die door de club of door de trainers georganiseerd worden (clinics, clubkampioenschappen, ladder, etc.).
 • Betrokkenheid van de ouders.

 

 

Elk half jaar wordt er geëvalueerd of selectiespelers nog steeds aan de gestelde criteria voldoen en voldoende progressie boeken. Voor dit selectie-rapport zie bijlage XYZ.

 

 

Naast het selectiebeleid zelf, is het ook van belang meer aandacht te schenken aan de Jongste Jeugd om aanwas te genereren voor de oudere jeugd.

 

Te ondernemen acties:

 

 • Duidelijker de criteria en eisen delen met kinderen en ouders
 • Voortgangsrapportage maken
 • Momenteel is de training alleen op tennis ingestoken, overwegen of hier ook een stuk conditietraining/motoriek aan toegevoegd dient te worden.
 • Meer focus op de Jongste Jeugd

 

Bijlage Jaarkalender

 

 

Januari

ALV

Jaarkalender in concept samenstellen voor bespreking met JC, TC en Bestuur

 

 

 

Februari

Voorbereiden voorjaarscompetitie (kleding, mappen, bonnen etc.)

Vaststellen activiteitenlijst

 

Maart

 

 

April

Openingsclinic

Welkomsdag voor nieuwe leden

Kick-off competitie voor begeleiders

Pasjes halen

Start competitie

 

Mei

Inschrijving en inplannen van clubtoernooi, (mix, dubbel en singles)

 

Juni

Competitieafsluiting

Aanmelding najaarscompetitie

 

Luilak toernooi

David – Goliath toernooi

Mini-Driekwart toernooi

Jeugdclubkampioenschappen

 

Juli

Organiseren slotdag

Evaluatie tennislessen zomer en opzet winterlessen met tennistrainer

Augustus

Open Jeugdtoernooi

Tenniskamp

 

 

September

Clinic Tennisschool

Start Najaarscompetitie

Oktober

Aanmelden voorjaarscompetitie volgend jaar

Leitensa

 

November

Competitieteams in concept samenstellen met tennistrainer en JC

Opgave competitieteams aan KNLTB

 

December

Bekend maken competitieteams per e-mail en in eerste Setstand

 

Jaarverslag Jeugdcommissie voor de jaarvergadering door voorzitter

 

 

 


 

BIJLAGE SELECTIE-RAPPORT

 

 

Selectie-rapport TC Roomburg

 

Datum: 1-9-2011

Speler: Pietje Puk

Geboortedatum: 31-12-2005

 

 

Beoordelingscriteria

Opmerkingen

Competitie

 

Pietje heeft dit jaar zaterdagcomp gespeeld. Helaas was hij 2x onverwacht verhinderd; het merendeel van zijn wedstrijden heeft hij gewonnen.

Toernooien

Pietje heeft wel/niet het afgesproken minimum aantal toernooien van 4 gehaald. Hierbij heeft hij 2x een finale en 1x een halve finale gehaald.

Technische vaardigheden (+ en -)

 

Zijn forehand begint steeds meer een wapen te worden, zijn service daarentegen moet nog beter worden.

Tactische vaardigheden (+ en -)

 

Pietje speelt vaak de verkeerde bal op het verkeerde moment (breakpoint tegen). Hier moet hij echt aan gaan werken.

Mentale vaardigheden

 

Hier heeft hij zich sterk verbeterd; ook het smijten met rackets is veel minder geworden.

Houding en inzet

 

Als hij er is (nog iets te vaak afwezig) dan zet hij zich voor de volle 100% in.

Intrinsieke motivatie

 

Progressie

Pietje toont voldoende progressie. Moet ook wel als hij volgend jaar zondagcomp wil gaan spelen.

Eind-oordeel

 

Pietje behouden we graag voor de selectie. Wel zal hij aan bepaalde zaken moeten werken, ook buiten trainingen om.

 

 

 

Opgemaakt  1-9-2012

Namens Impact: Bartel Swart

Namens TC Roomburg jeugdcommissie: Erik Poel